به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

ردیف

کشور

بندر

نماینده

تلفن

فکس

سایت

1   چین  

Shanghai

  Inchcape Shipping Services  

+86 21 6332 11
 66 X 208

  +86-21 6360 2115  

www.iss-shipping.com

2   هندوستان   hCoChin   Gulf Agency   +91 484 266 8372   +91 484 266 83 88   www.gacworld.com
3   نیجریه   Port Harcourt   Max Maritime Service Limited   +234 1 5457126   +234-1-545126   www.hyperia.Com
4   روسیه   Novorossiysk   Delo Shipping Agency  

+7(8617) 294170

  +7 (8617) 644864   www.Agency.delo–group.ru
5   سنگاپور   Singapore   Lucky Ship Management Pte Ltd, Singapore   +(65) 63388155   +(65) 63390877   www.Lucky-Sing.Com
6   امارات عربی   Mina Saqar   Gulf Agency Ras Al Khaimah   +97 172272111   +97 172276111   www.Gacworld.comrasal
7   اوکراین   Mariupol   Skif Shipping  

+380 629 530018

  +380 – 629 530018   www.Skif–Shipping.Com