به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 آریا پیام

 نام کشتی

   فله بر      نوع کشتی      
 

2005

     سال ساخت      

53565 تن متریک

 ظرفیت
 

32474 تن

    حجم ناخالص      
 

17790 تن

     حجم خالص      
  قبرس     پرچم      
  dnv     کلاس      

12/54 متر

 آبخور
 

189/96 متر

    طول      
 

32/26 متر

     عرض      

14/5 گره دریایی

 سرعت
       

 

 مصرف سوخت :

     
 

0/2+ 37/5 تن متریک

     الف) دردریا    

 
         سوخت سنگین وسبک      
 

0/2+ 9/3 تن متریک

    ب) دراسکله
( درحال عملیات)
     
       

 سوخت سنگین وسبک

     
 

5/5

     تعداد انبار و در انبار      
 

36 تن متریک × 4 عدد

     تعداد و ظرفیت
جرثقیل ها