به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

 
   آریا پیک

 نام کشتی

   

 
   فله بر      نوع کشتی      
 

2006

     سال ساخت      
 

53565 تن متریک

 ظرفیت      
 

32474 تن

    حجم ناخالص      
 

17790 تن

     حجم خالص      
  قبرس     پرچم      
  DNV     کلاس      
 

12/54 متر

 آبخور      
 

189/96 متر

    طول      
 

32/26 متر

     عرض      
 

14/5 گره دریایی

 سرعت      
       

 مصرف سوخت :

     
 

0/2+ 37/5 تن متریک

     الف) دردریا    

 
         سوخت سنگین وسبک      
 

0/2+ 9/3 تن متریک

    ب) دراسکله
( درحال عملیات)
     
       

 سوخت سنگین وسبک

     
 

5/5

      تعداد انبار و در انبار      
 

36 تن متریک× 4 عدد

     تعداد  و ظرفیت
جرثقیل ها