به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

                                             
               

 خرید دو فروند کشتی سوپر هندی ماکس53000/57 تن

شرکت بعد از جذب افراد متخصص و با تجربه

 
                 
                 
                             
                             
                           

 

                   
                                                 
                                                           
 

 
                                                           
 

 مجمع عمومی عادی سالیانه

  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

                           
                             
                             
                             
                             
 

 

                                             
                                                 
                                                           
 

 
                                                           
                           

برنامه توسعه ناوگان کشتیرانی آریا 

در راستای تحقق بخشی از برنامه پنج ساله توسعه ناوگان