به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

                               

   

براي اطلاعات بيشتر بر روي نام اعضا هيئت مديره کليک کنيد

       
           
   

محمد سوري

       
             
     

مسعود دانشمند

                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
     

مهرداد خواجه نوري

                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
     

علي طاهري مطلق